• Đức Hộ Pháp
  PHẠM CÔNG TẮC
  (1890-1959)
 • Đức Thượng Phẩm
  CAO QUỲNH CƯ
  (1888-1929)
 • Đức Thượng Sanh
  CAO HOÀI SANG
  (1901-1971)
 • Bảo Pháp
  NGUYỄN TRUNG HẬU
  (1892-1961)
 • Hiến Pháp
  TRƯƠNG HỮU ĐỨC
  (1890-1976)
 • Khai Pháp
  TRẦN DUY NGHĨA
  (1888-1954)
 • Tiếp Pháp
  TRƯƠNG VĂN TRÀNG
  (1893-1965)
 • Bảo Đạo
  CA MINH CHƯƠNG
  (1850-1927)
 • Hiến Đạo
  PHẠM VĂN TƯƠI
  (1897-1976)
 • Khai Đạo
  PHẠM TẤN ĐÃI
  (1901-1976)
 • Tiếp Đạo
  CAO ĐỨC TRỌNG
  (1897-1958)
 • Bảo Thế
  LÊ THIỆN PHƯỚC
  (1895-1975)
 • Hiến Thế
  NGUYỄN VĂN MẠNH
  (1894-1970)
 • Khai Thế
  THÁI VĂN THÂU
  (1899-1981)
 • Tiếp Thế
  LÊ THẾ VĨNH
  (1903-1945)
 • Bảo Văn Pháp Quân
  CAO QUỲNH DIÊU
  (1884-1958)
 • Đức Quyền Giáo Tông
  LÊ VĂN TRUNG
  (1876-1934)
 • Ngọc Đầu Sư
  NGỌC LỊCH NGUYỆT
  (1890-1947)
 • Đức Ngọc Chưởng Pháp
  TRẦN VĂN THỤ
  (1857-1927)
 • Thái Đầu Sư
  THÁI THƠ THANH
  (1873-1950)
 • Thượng Đầu Sư
  THƯỢNG SÁNG THANH
  (1888-1980)
 • Nữ Đầu Sư
  LÂM HƯƠNG THANH
  (1874-1937)
 • Nữ Đầu Sư
  NGUYỄN HƯƠNG HIẾU
  (1887-1971)
 • Nữ Đầu Sư Hàm Phong
  HỒ HƯƠNG LỰ
  (1878-1972)
 • Phối Thánh
  PHẠM VĂN MÀNG
  (1888-1933)
 • Phối Thánh
  BÙI ÁI THOẠI
  (1909-1946)
 • Hiền Nhơn
  LÊ VĂN TRUNG
  (1902-1976)