Thanh Ngon Suu Tap 1925-1934
ID011961 - Thánh Ngôn : Thanh Ngon Suu Tap 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên