Thanh Ngon Suu Tap 1935-1941
ID012118 - Thánh Ngôn : Thanh Ngon Suu Tap 1935-1941
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên