Thanh Ngon Suu Tap 1957-1971
ID012299 - Thánh Ngôn : Thanh Ngon Suu Tap 1957-1971
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên