Thánh Ngôn Hợp Tuyển I II Hợp Nhứt và Chú Thích.
ID013027 - Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Hợp Tuyển I II Hợp Nhứt và Chú Thích.
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên