Ai chỉ

哀止

A: To restrain one"s tears.

P: Cesser de pleurer.

Ai: Buồn rầu, than khóc. Chỉ: Thôi, ngưng lại.

Ai chỉ là thôi khóc, ngưng lại việc than khóc.

Ðây là câu xướng của lễ sĩ trong nghi thức tang lễ.

· Khi lễ sĩ xướng "Cử ai" thì tang gia đồng cất tiếng khóc thương tiếc người chết. (Cử là cất lên).

· Khi lễ sĩ xướng: "Ai chỉ" thì tang gia thôi khóc để lo việc tế lễ người chết.