An bang tế thế
ID014479 - Tự Điển : An bang tế thế 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Van A
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

An bang tế thế

安邦濟世

A: To pacify the country and to aid the world.

P: Pacifier le pays et aider le monde.

An: Yên ổn, yên lành. Bang: Một nước. Tế: Cứu giúp. Thế: Ðời.

An bang tế thế là làm cho nước nhà được yên ổn và cứu giúp người đời.

Thi của Bát Nương:
Hễ gặp người an bang tế thế,
Quì mà nghênh, lấy lễ trọng người.
Cởi thân ra mảnh áo tơi,
Che mưa đỡ nắng cho đời nguy nan.