Án Tam Tài

按三才

A: The disposition of three essential elements of universe.

P: La disposition des trois éléments essentiels de l"univers.

Án: đứng hàng ngang. Tam tài: 3 ngôi: Thiên, Ðịa, Nhơn.

Án Tam tài là 3 ngôi Thiên, Ðịa, Nhơn, đứng hàng ngang.

Khi cúng Ðức Chí Tôn, chúng ta phải đốt 5 cây nhang cắm vào lư hương: Hàng trong 3 cây gọi là án Tam tài, hàng ngoài 2 cây nữa, tổng cộng là 5 cây nhang tượng Ngũ Khí.

Cắm cây nhang thứ 1 ngay giữa tượng trưng Thiên, cắm cây nhang thứ 2 phía dĩa trái cây tượng trưng Ðịa, cắm cây nhang thứ 3 phía bình bông tượng trưng Nhơn. Cắm 3 cây nhang đứng hàng ngang tượng trưng Thiên. Ðịa, Nhơn như vậy gọi là: Án Tam Tài. (Xem tiếp: Năm cây nhang, vần N)