Anh tuấn

英俊

A: Eminent.

P: Éminent.

Anh: Ðẹp nhất, quí nhất, tài giỏi hơn người. Tuấn: Tài trí hơn người.

Anh tuấn là người tài giỏi xuất chúng.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Trường đời đem thử gan anh tuấn.