Âm chất

陰騭

A: The hidden merit.

P: Le meùrite caché.

Âm: Là ngầm, kín.

Âm chất là việc làm lành thầm kín, chỉ có Thần Thánh biết, cốt tạo phước đức nơi cõi vô hình để hưởng quả phúc về sau.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Theo làm âm chất may bồi đắp.