Ấn hành

印行

A: To print and to publish.

P: Imprimer et publier.

Ấn: In ra nhiều bổn. Hành: Ði từ nơi nầy đến nơi khác.

Ấn hành là in ra và phân phát rộng rãi.

Tân Luật: Chẳng được soạn hay ấn hành những truyện phong tình huê nguyệt.