Ẩn thân

隱身

Ẩn: Giấu kín, che giấu. Thân: Thân mình.

Ẩn thân là giấu kín thân mình ở một nơi vắng vẻ để được yên ổn tu hành và luyện đạo.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Nên chúng nó ngày đêm mơ tưởng có một điều rất thấp thỏi là vào một chỗ u nhàn mà ẩn thân luyện đạo.