Bạch tuyết thần quang đái
ID014584 - Tự Điển : Bạch tuyết thần quang đái 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Van B
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Bạch tuyết thần quang đái

白雪神光帶

A: The white belt of the spiritual light.

P: La ceinture blanche de la lumière spirituelle.

Bạch: Màu trắng, rõ ràng. Bạch tuyết: Màu trắng như tuyết. Thần: Thiêng liêng. Quang: Ánh sáng. Ðái: Cái đai lưng.

Bạch tuyết Thần quang đái là cái đai lưng làm bằng hàng trắng trong bộ đại phục của Bảo Văn Pháp Quân.

Ðai nầy có bề dài 3,330 mét và bề ngang 0,333 mét.

Khi buộc ngang lưng, phải buộc mối chừa ra trước thế nào đủ thắt một bông sen năm cánh.