Ban sắc

頒敕

A: To grant a royal decree.

P: Accorder un décret royal.

Ban: Cấp cho, tặng cho. Sắc: Tờ giấy viết lịnh của vua.

Ban sắc là Ðức Chí Tôn ban lịnh truyền xuống thi hành.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Thầy đã ban sắc cho Thần Hoàng Long Thành thăng lên chức Văn Xương vào trấn nhậm làng Hiệp Ninh.