Ban sơ

A: In the beginning.

P: Au commencement.

Ban: Ðương lúc, đang buổi. Sơ: Lúc đầu, lúc mới bắt đầu.

Ban sơ là đang buổi khởi đầu.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Ba con lãnh mạng lịnh lớn lao, vẹt đường tăm tối trong buổi ban sơ.