Ban Tứ Vụ

班四務

A: Committee of four affairs.

P: Comité de quatre affaires.

Ban: Một tổ chức gồm nhiều người có phận sự đặc biệt. Tứ: Bốn. Vụ: Việc.

Ban Tứ Vụ là một ban gồm bốn vụ: - Hộ Vụ, - Công Vụ, - Lễ Vụ, - Lương Vụ.

Tại Văn phòng của mỗi Tộc Ðạo, vị Lễ Sanh Ðầu Tộc Ðạo phải tổ chức Ban Tứ Vụ của Thánh Thất cho đầy đủ, và hướng dẫn các Chức việc Bàn Trị Sự và Ðạo hữu trong Tộc Ðạo hiểu rõ quyền hạn và trách nhiệm của mỗi Vụ để phối hợp hoạt động Ðạo sự nơi Thánh Thất và trong Tộc Ðạo được hiệu quả và tiến triển tốt đẹp. Sau đây là nhiệm vụ của mỗi Vụ:

Hộ Vụ: Lo về tài chánh, giữ Sổ Thâu Xuất hằng ngày, minh chứng cho hợp lệ.

Công Vụ: Tu tạo, gìn giữ tài sản của Ðạo nơi Thánh Thất.

Lễ Vụ: Quán xuyến về nghi lễ, cúng Tứ thời, Ðàn lệ, Sớ điệp, quả phẩm, nhang đèn nơi Thánh Thất.

Lương Vụ: Khuyến khích, cổ động việc tự túc lương thực, lúa gạo cho Chức sắc, Chức việc, các công quả nơi Thánh Thất và bá tánh đến có đủ chi dùng.