Bảo Ðạo

保道

A: Religious Conservator.

P: Conservateur Religieux.

Bảo: Giữ gìn, che chở, nuôi dưỡng. Ðạo: Tôn giáo.

Bảo Ðạo là một phẩm Chức sắc của Thập nhị Thời Quân Hiệp Thiên Đài, thuộc chi Ðạo, dưới quyền trực tiếp của Thượng Phẩm.

Bảo Ðạo là Ðầu Phòng Văn của Thượng Phẩm.

Khi tiếp nhận giấy tờ do Hiến Ðạo dâng lên, thì Bảo Ðạo phải gìn giữ cho bí mật, kín nhiệm, làm tờ lý đoán binh vực chiếu y theo Luật Ðạo, rồi dâng lên cho Thượng Phẩm đặng Người lo phương bào chữa.

Theo Hiếp pháp của Hiệp Thiên Đài, trách nhiệm của Bảo Ðạo là bảo tồn luật Ðạo, bảo hộ những điều cần ích cho Ðạo đã ra mặt luật rồi.

Ðạo phục của Bảo Ðạo có 2 bộ: Ðại và Tiểu phục.

Bộ Ðại phục: toàn hàng trắng, cổ trịch, viền chỉ kim tuyến bạc, đầu đội Nhựt Nguyệt Mạo (Mão Quạ) cũng bằng hàng trắng, lưng nịt dây Lịnh sắc thả mối bên hông mặt (để chỉ rằng thuộc Chi Ðạo), chơn đi giày Vô Ưu màu trắng.

Bộ Tiểu phục: cũng toàn hàng trắng, lưng nịt dây Lịnh sắc y như Ðại phục, đầu đội Hỗn Nguơn Mạo y như Tiểu phục của Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh, trên mão có để cổ pháp Thượng Phẩm (Long Tu Phiến và Phất Chủ), chơn đi giày Vô Ưu màu trắng.

Khi hành chánh thì mặc Tiểu phục, còn Ðại phục chỉ mặc khi Ðại lễ.

Ngoài ra, Ðức Phạm Hộ Pháp còn cho chư vị Thời Quân thêm một kiểu Ðạo phục nữa là:

Áo cổ bẻ, có yếm tâm ở trước ngực, tay ráp rộng 25 phân. Mão Tam Quang (Nhựt Nguyệt Tinh) tức là kiểu mão của Ðức Khổng Tử trị thế ngày xưa, màu trắng, có thêu chữ kim tuyến vàng, trước mão thêu NHỰT ở giữa, NGUYỆT bên hữu, TINH bên tả (của cái mão) trong vòng Minh khí, mặt Nhựt có cổ pháp của Thượng Phẩm. Mỗi bên hông mão có thêu 6 ngôi sao 8 góc và 6 đường Linh khí.

Ðạo phục nầy dùng để hành lễ ngày thường.

Khi Ðức Chí Tôn lập Pháp Chánh Truyền Hiệp Thiên Đài ngày 12-1-Ðinh Mão (dl 13-2-1927), Ðức Chí Tôn phong Ngài Ca Minh Chương vào chức Bảo Ðạo.