Bảy dây oan nghiệt
ID014658 - Tự Điển : Bảy dây oan nghiệt 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Van B
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Bảy dây oan nghiệt

A: Seven bonds of Karma.

P: Sept liens Karmiques.

Bảy dây: Bảy sợi dây vô hình nối liền thể xác với chơn thần của con người. Oan: Thù giận. Nghiệt: Nghiệp ác.

Khi con người còn sống nơi cõi trần, chơn thần liên lạc với thể xác qua bảy dòng điện từ (còn gọi là bảy sợi dây từ khí) mà mắt phàm không thấy được. Do bảy dòng điện từ nầy, thể xác đòi hỏi chơn thần phải làm cho nó thoả mãn những ý muốn về vật chất của nó. Nếu chơn thần xuôi theo những ý muốn nầy của thể xác thì thể xác sẽ gây ra nhiều mối oan nghiệt trong kiếp sống. Do đó, Ðạo Cao Ðài gọi bảy dòng điện từ nầy là Bảy dây oan nghiệt.

Nhưng cũng nhờ Bảy dòng điện từ nầy mà chơn thần ra lịnh cho thể xác không được làm điều sái quấy.

Khi ta ngủ, nằm chiêm bao, chơn thần xuất ra khỏi thể xác đi đó đi đây, nhưng vẫn luôn luôn nối với thể xác bằng Bảy sợi dây nầy. Lúc đó, Bảy sợi dây nhập lại thành một sợi lớn, nếu có huệ nhãn thì thấy nó có màu bạc. Khi có tiếng động mạnh, thể xác nghe được, liền dùng Bảy sợi dây nầy kéo chơn thần trở về nhập vào xác và liền đó ta giựt mình thức dậy.

Bảy dây oan nghiệt nầy ở vào bảy nơi trên thân thể:

1. Trên đầu (mỏ ác hay nê huờn cung).

2. Ngay trán (thượng đình, giữa hai chân mày).

3. Ngay cổ (trung đình, đầu cuống họng và cuống phổi).

4. Ngay tim.

5. Ngay hông trái (thận).

6. Dưới dạ dưới (hạ đình, rún, hạ đơn điền).

7. Dưới xương khu (xương cụt).

Khi thể xác chết, Bảy sợi dây oan nghiệt nầy kéo níu chơn thần, ràng buộc chơn thần, không cho chơn thần xuất ra khỏi thể xác mà bay lên cõi thiêng liêng.

Do đó, Ðức Chí Tôn ban cho Phép Ðoạn Căn, để Chức sắc hành pháp cắt đứt Bảy dây oan nghiệt nầy, chơn thần mới tách rời khỏi thể xác mà bay lên cõi thiêng liêng.

Trước khi làm Phép Ðoạn Căn, Chức sắc phải làm Phép Xác trước, tức là Phép tẩy rửa chơn thần bằng nước Cam Lồ cho chơn thần được trong sạch và thanh nhẹ.

Kinh Ðệ Nhứt cửu:
Bảy dây oan nghiệt hết ràng,
Bợn trần rửa sạch muôn ngàn đau thương.