Bần dùng

A: Hesitating.

P: Hésistant.

Bần dùng là dụ dự, không còn hăng hái tiến bước.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Thấy sự chi khó thì đã muốn bần dùng thối bước.