Bồ Tát

菩薩

A: Bodhisattva.

P: Bodhisattva.

Bồ Tát là tiếng nói tắt của: Bồ đề Tát đóa, phiên âm từ tiếng Phạn: Bodhisattva.

Theo nghĩa bên tiếng Phạn thì: Bồ đề là Giác; Tát đóa là chúng sanh. Bồ đề Tát đóa là bậc đắc quả Bồ đề nhưng còn làm chúng sanh để độ đời. Bồ Tát là bậc tự giác, cần đi cứu độ chúng sanh để lập công quả đặng tiến lên phẩm vị Phật.

Trước khi Ðức Thích Ca đắc quả Phật Thế Tôn thì tiền kiếp của Ngài đã chứng quả Bồ Tát. Như thế, muốn đạt phẩm vị Phật thì trước đó phải đắc quả Bồ Tát.

Muốn đắc quả Bồ Tát, người tu phải thệ nguyện thực hiện các điều sau đây:

a) Bốn điều thề lớn khi mới phát tâm:

· Chúng sanh vô biên, thề xin độ hết.

· Phiền não vô số, thề xin dứt hết.

· Pháp môn vô biên, thề xin học hết.

· Ðạo Phật vô thượng, thề xin thành đạo.

b) Bốn điều nguyện đối với thân tâm:

· Nguyện cái tâm như đất rộng.

· Nguyện cái tâm như chiếc thuyền.

· Nguyện cái tâm như đại dương.

· Nguyện cái tâm như hư không.

c) Bốn điều nguyện đối với chúng sanh:

· Nguyện giúp cho những người chưa thông hiểu.

· Nguyện giúp cho những người chưa được yên ổn.

· Nguyện độ những kẻ chưa được độ.

· Nguyện giúp những kẻ chưa đạt Niết bàn.

Chư vị Bồ Tát còn phải thực hiện 10 phép tu hành:

1. Bố thí: Sẵn sàng bố thí mà không cần báo đáp.

2. Trì giới: Giữ gìn nghiêm nhặt các điều răn cấm.

3. Nhẫn nhục: Nhịn nhục chúng sanh dù họ xâm phạm mình.

4. Tinh tấn: Luôn luôn cố gắng tu học, suy nghĩ.

5. Thiền định: Luôn tu tập các pháp tham thiền nhập định.

6. Trí tuệ: Xa lánh phiền não, nuôi dưỡng công đức và an vui.

7. Ðại từ: Yêu thương chúng sanh và làm lợi ích cho họ.

8. Ðại bi: Thương xót chúng sanh, chịu khổ thay cho họ.

9. Giác ngộ: Lấy trí tuệ của mình soi sáng cho chúng sanh giác ngộ như mình.

10. Chuyển bất thoái pháp luân: Ðể hóa độ chúng sanh,vị Bồ Tát đem pháp luân vô thượng của mình để dạy cho họ noi theo, để đưa họ từ từ vào con đường lập hạnh Bồ Tát.

GHI CHÚ: Các phẩm vị của Phật giáo từ thấp dần lên cao:

1. Tu-Ðà-Huờn.

2. Tư -Ðà-Hàm.

3. A-Na-Hàm.

4. A-La-Hán.(Thánh)

5. Bồ Tát.

6. Phật.