Bộ từ khí

部瓷器

A: Register of the porcelains.

P: Le régistre des objets en porcelaine.

Bộ là sổ sách. Từ: Ðồ gốm, đồ sứ. Khí: Ðồ dùng.

Bộ từ khí là cuốn sổ ghi chép các thứ đồ gốm, đồ sứ và các đồ dùng khác trong Thánh Thất như: Chén, dĩa, bàn, ghế,...

Mỗi Thánh Thất hay Ðiện Thờ phải lập Bộ từ khí để ghi tài sản của Ðạo, kiểm tra thường xuyên, không cho thất thoát.

Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938): Mỗi Thánh Thất phải lập một cuốn Bộ từ khí biên các vật dụng của Ðạo.