BỔN (BẢN)

BỔN: 本 Có nhiều nghĩa tùy trường hợp:

1. Bổn là của mình, của tôn giáo mình, của địa phương mình.

Thí dụ: Bổn đạo, Bổn quốc.

2. Bổn là cái gốc, cội rễ.

Thí dụ: Bổn lai diện mục, Bổn nguyên.