Canh cải

更改

A: To change.

P: Changer.

Canh: thay đổi. Cải: sửa.

Canh cải là sửa đổi cho khác đi.

Chú Giải Pháp Chánh Truyền: Mọi điều canh cải là phạm Pháp Chánh Truyền ắt bị giải ra Tòa Tam giáo.