Căn duyên

根緣

A: Cause, origin.

P: Cause, origine.

Căn: Rễ cây, chỉ cái gốc rễ của sự việc. Duyên: mối dây ràng buộc định sẵn từ trước.

Căn duyên là mối dây ràng buộc được định bởi cái nghiệp của mỗi người.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Trước có căn duyên ở Ngọc cung.