Căn nghiệt

根孽

A: Evil origin.

P: Origine mauvaise.

Căn: Rễ cây, chỉ cái gốc rễ của sự việc. Nghiệt: cái mầm ác, nghiệp ác.

Căn nghiệt là cái nghiệp ác có gốc rễ từ kiếp trước, mà trong kiếp nầy mình phải đền trả.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Ðừng mơ căn nghiệt một đời nầy.