Cẩn cáo

謹告

A: To inform respectfully.

P: Prévenir respectueusement.

Cẩn: Kính cẩn, tôn kính. Cáo: báo cho biết.

Cẩn cáo là báo cáo với cấp trên một cách kính cẩn.