Cầu danh

求名

A: To pursue honours.

P: Chercher les honneurs.

Cầu: Tìm, xin, mong. Danh: tiếng tăm.

Cầu danh là cầu xin quan tước để có tiếng tăm với đời.

Cầu danh chác lợi: Cầu xin chức tước để có cơ hội thâu lấy lợi lộc cho riêng mình. (Chác là chuốc, mang lấy).

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Thầy thương đến tâm thành chánh trực, đạo đức khiêm cung, cũng như Thầy xóa kẻ xảo trá gian tà, cầu danh chác lợi.