Công chúng

公眾

A: The public

P: Le public.

Công: Chung. Chúng: nhiều người.

Công chúng là tất cả mọi người trong một vùng, trong một nước.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Vì cái gương Ðạo mà đem chiếu ra giữa công chúng, nếu gương trong thì tỏ rạng, còn gương lờ thì sao?