Công đồng

公同

A: In common.

P: En commun.

Công: Chung. Ðồng: cùng.

Công đồng là cùng chung nhau.

Công đồng chư Chức sắc: Cùng chung với các Chức sắc.

Hội Công Ðồng: Theo Tân Luật, Cửu Trùng Đài có lập ra Hội Công Ðồng để xét xử các Chức sắc Cửu Trùng Đài phạm pháp.

Hội Công Ðồng được xem là Ban Kỷ Luật hay Tòa Án Nội bộ của Cửu Trùng Đài.

Ðiều thứ 27 của Tân Luật: Như phạm trọng tội hay là tái phạm thì phải đệ lên Hội Công Ðồng phán đoán.

Hội ấy, một vị Ðầu Sư hay là Phối Sư phái mình làm đầu và có hai vị Chức sắc hai phái kia nghị án. Hội nầy được quyền trục xuất. (Xem chi tiết: Hội Công Ðồng, vần H)