Cơ Ðời

Có hai trường hợp:

* Trường hợp 1: Cơ Ðời

A: Organization of humain life.

P: Organisation de la vie humaine.

Cơ: Cái máy, sự xây chuyển như cái máy. Ðời: Cuộc đời.

Cơ đời là bộ máy của đời, tức là tất cả hoạt động trong cuộc sống của con người nơi cõi trần.

Kinh Nhập Hội: Mượn Thánh ân xây đổi cơ đời.

* Trường hợp 2: Cơ đời

A: The hunger of men.

P: La faim de l"homme.

Cơ: Ðói, mất mùa lúa. Ðời: cuộc đời.

Cơ đời là cái đói khổ của con người nơi cõi đời.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Những là khổ cực chịu cơ đời.