Chánh truyền

正傳

A: The true doctrine.

P: La vraie doctrine.

Chánh: Ngay thẳng, đúng đắn, không tà vạy. Truyền: trao lại.

Chánh truyền là Giáo lý chơn chánh được truyền lại.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Từ trước Ta giáng sanh lập Phật giáo gần sáu ngàn năm thì Phật đạo chánh truyền gần thay đổi.