Chủ quản

主管

A: The manager.

P: Le directeur.

Chủ: Người đứng đầu cai quản và quyết định mọi việc trong phạm vi quyền hạn. Quản: quản lý, coi sóc công việc.

Chủ quản là người đứng đầu coi sóc công việc và chịu trách nhiệm về kết quả của công việc.