Chủ tọa

主坐

A: The president.

P: Le président.

Chủ: Người đứng đầu cai quản và quyết định mọi việc trong phạm vi quyền hạn. Tọa: ngồi.

Chủ tọa là người ngồi làm chủ điều khiển một Hội nghị.

■ Chủ tọa Hội Thánh là Thái Chánh Phối Sư. Khi có cuộc họp của Hội Thánh thì Thái Chánh Phối Sư làm Chủ tọa điều khiển cuộc họp.

■ Chủ tọa Hội Nhơn Sanh là Thượng Chánh Phối Sư. Khi có tổ chức Hội Nhơn sanh thì Thượng Chánh Phối Sư làm Chủ tọa điều khiển cuộc họp.