Chuyển pháp

轉法

A: To change the laws.

P: Changer les lois.

Chuyển: Dời đổi, thay cái cũ đổi ra cái mới. Pháp: luật pháp.

Chuyển pháp là thay đổi pháp luật để thích hợp với tình hình mới.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Khi mơi nầy, Em nghe đặng tin lành: Ngọc Hư Cung lo chuyển pháp.