Chuyển thế

轉世

A: To renovate the world.

P: Renover le monde.

Chuyển: Dời đổi, thay cái cũ đổi ra cái mới. Thế: đời, cõi đời, cõi trần.

Chuyển thế là làm cho cảnh đời thay đổi từ xấu ra tốt, làm cho đời tệ hóa ra hay.

Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp: Bần đạo nhớ buổi Chí Tôn mới đến tỏ danh hiệu Ngài, Ngài hứa với các môn đệ của Ngài buổi đầu tiên về cơ quan chuyển thế, làm phân vân biết bao nhà trí thức tìm hiểu hai chữ Chuyển Thế là gì?

Theo Triết lý học, định nghĩa chữ Chuyển Thế là xoay đổi thời đại hiển nhiên ra thời đại khác, hoặc không phù hạp, hoặc quá khuôn khổ nề nếp, nên quyết đoán lập trường thiêng liêng vì thời đại nầy đã định.

Chuyển nghĩa là sửa cũ ra mới. Lấy nghĩa lý đã định hẳn ra, tức nhiên chúng ta nhận thấy các khuôn luật đạo đức từ trước đến giờ để lại đều bị biếm trách cả, bởi vì đời quá hung tàn bạo ngược vô nhơn luân, tinh thần đạo đức không qui định tâm lý loài người không tương quan cùng nhau. Mất cả luật đồng sanh làm căn bản của loài người, luật đồng sanh gần như bị hủy bỏ.

Chú Giải Pháp Chánh Truyền: Thượng Sanh đặng mạng lịnh chuyển thế, điều độ nhơn sanh ra khỏi trầm luân khổ hải.