Dĩ chí

以至

A: Until.

P: Jusqu"à.

Dĩ: Lấy, dùng, cho đến, nhân vì. Chí: tới, đến.

Dĩ chí là cho đến.

TĐ ĐPHP: Từ trong vật loại dĩ chí nhơn thân chúng ta đã có liên quan mật thiết nồng nàn.