DIỆT

DIỆT: 滅 Trừ bỏ, mất đi, tiêu diệt.

Thí dụ: Diệt hóa, Diệt vong.