Diêu Trì Cửu Nương
ID015312 - Tự Điển : Diêu Trì Cửu Nương 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần D
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Diêu Trì Cửu Nương

瑤池九娘

A: The nine Muses in the palace of jade.

P: Les neuf Muses dans le palais de jade.

Diêu Trì: Diêu Trì Cung. Cửu Nương: 9 vị Nữ Tiên.

Diêu Trì Cửu Nương là 9 vị Nữ Tiên nơi Diêu Trì Cung, có phận sự giúp việc cho Đức Phật Mẫu trong coi về cơ Giáo hóa vạn linh. (Xem chi tiết: Cửu vị Tiên Nương, vần C)

Kinh Tán Tụng Công Ðức Diêu Trì Kim Mẫu: Dưới tay cậy có Diêu Trì Cửu Nương.