Diệu huyền

妙玄

A: Mysterious.

P: Mystérieux.

Diệu: Tinh xảo, khéo léo. Huyền: sâu kín.

Diệu huyền hay Huyền diệu là mầu nhiệm, khéo léo sâu kín, không thể dùng trí phàm xét đoán được.

Kinh Tiên Giáo: Diệu huyền thần biến, Tử khí đông lai.