Dục quyền cầu lợi
ID015343 - Tự Điển : Dục quyền cầu lợi 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần D
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Dục quyền cầu lợi

欲權求利

Dục: Muốn, tham muốn. Quyền: quyền hành. Cầu: mong mỏi.

Dục quyền cầu lợi là ham muốn quyền thế để mưu cầu lợi lộc.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Nghe điều cám dỗ, mê luyến hồng trần, ăn cho phải đọa, dâm cho phải bị đày, nên phải chịu nạn áo cơm, dục quyền cầu lợi.