Dự thính

預聽

A: To attend a conference.

P: Assister à une audience.

Dự: Tham gia vào, sắp đặt trước khi xảy ra. Thính: nghe.

Dự thính là tham dự vào để nghe chớ không quyền bàn cãi.