Đào độn

陶沌

A: To form.

P: Former.

Đào: Chế tạo, hun đúc nhân tài. Độn: trộn qua trộn lại.

Đào độn là hun đúc và rèn luyện.

Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp: Long Tu Phiến có thể vận chuyển Càn Khôn Vũ Trụ do nguơn khí đào độn sanh ra đó vậy. Nó có quyền đào độn nguơn khí, thâu hoạch nguơn khí để trong sanh lực.