Địa hoàn

地寰

A: The terrestrial world.

P: Le monde terrestre.

Địa: Đất, vùng đất; chỗ đứng trong xã hội. Hoàn: vùng đất lớn, bờ cõi rộng lớn.

Địa hoàn là Địa giái, Trần hoàn, chỉ cõi trần.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Day mặt Hồng Quân ngó địa hoàn.