Đọa lạc

墮落

A: To fall down.

P: Tomber bas.

Đọa: Phạt xuống cõi thấp kém chịu hình phạt khổ sở. Lạc: rơi rụng.

Đọa lạc là phạt cho rơi xuống chỗ thấp kém khổ sở.

Kinh Cầu Siêu: Vớt lê thứ khổ trần đọa lạc.