Đòi phen

A: Several times.

P: Plusieurs fois.

Đòi: Nhiều. Phen: lần.

Đòi phen là nhiều lần.

Tán Tụng Công Ðức Diêu Trì Kim Mẫu: Đòi phen MẸ luống ưu sầu.