Đốc thân chi hiếu
ID015646 - Tự Điển : Đốc thân chi hiếu 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần DD(Đ)
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Đốc thân chi hiếu

篤親之孝

Đốc: rất, lắm. Thân: gần gũi thương yêu, chỉ cha mẹ. Chi: hư tự. Hiếu: chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ.

Đốc thân chi hiếu là hết lòng hiếu thảo với cha mẹ.

Kinh Nho Giáo: Khai nhơn tâm tất bổn ư đốc thân chi hiếu.