Đồng ưu cộng lạc
ID015680 - Tự Điển : Đồng ưu cộng lạc 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần DD(Đ)
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Đồng ưu cộng lạc

同憂共樂

Đồng: Cùng, giống nhau. Ưu: lo âu. Cộng: cùng chung. Lạc: vui.

Đồng ưu cộng lạc là cùng nhau lo âu và cùng nhau vui vẻ.

Ý nói: Anh em thương yêu đoàn kết với nhau, khi gặp việc khó khăn thì cùng nhau lo âu giải quyết, khi gặp việc vui vẻ thì cùng nhau chung hưởng.