Đơn đình

丹庭

Đơn: Màu đỏ, màu son. Đình: cái sân.

Đơn đình là cái sân màu đỏ trong đền vua để các quan vào đó chầu vua. Ý nói: nơi triều đình.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Độ cho trở buổi lại đơn đình.

Đơn đình ở đây là chỉ nơi triều đình của Thượng Đế.