GIẢ: 假 Không thật, làm giống y như thật để lừa gạt người.

Td: Giả luật, Giả mạo, Giả thân.