皆跪

A: To kneel down together.

P: S'agenouiller ensemble.

Giai: đều, cùng. Quì: tức là Quị: quì xuống.

Giai quì tức là Giai quị: tất cả đều quì xuống.

Đây là một câu xướng của Lễ sĩ trong nghi thức cúng Đại đàn. Khi Lễ sĩ xướng câu nầy thì tất cả mọi người trong đàn cúng đều quì xuống.